سـامانه شفافــ‌سازی

افراد حقیقی یا حقوقی دریافت‌کننده مجوزهای اعطایی

افراد حقیقی یا حقوقی دریافت‌کننده مجوزهای اعطایی ...

مجوز عقد قراداد حفاری بهره برداری نصب منصوبات تغییر نوع مصرف تغییر نام لایروبی کف شکنی ادامه حفاری جابجائی حفر چاه جدید امور تابعه ردیف
تعداد تعداد
مجوز
تعداد
مجوز
تعداد
مجوز
تعداد
مجوز
تعداد
مجوز
تعداد
مجوز
تعداد
مجوز
تعداد
مجوز
تعداد مجوز    
19 0 3 0 31 0 2 0 13 4 امور آب ازنا 1
26 2 8 0 13 0 0 0 20 4 امور آب الیگودرز 2
25 10 14 0 4 1 3 0 21 2 امور آب بروجرد 3
1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 امور آب پلدختر 4
3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 امور آب چگنی 5
38 9 10 0 5 3 6 7 14 24 امور آب خرم آباد 6
4 0 1 0 0 0 0 2 1 2 امور آب دلفان 7
27 2 6 0 1 2 2 0 18 6 امور آب دورود 8
3 2 5 1 4 0 2 0 3 0 امور آب رومشگان 9
8 0 0 0 3 0 1 0 1 7 امور آب سلسله 10
3 2 1 0 3 0 0 0 1 2 امور آب کوهدشت 11

 تاریخ ثبت : 1401/01/25
  آخرین به روزرسانی : 1401/02/18
 
 29